PCH ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID, DEFINITIES
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PCH BeNeLux B.V., gevestigd te Nijmegen en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 58582118, hierna te noemen: “PCH”, en een Koper waarop PCH deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2. De koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de Klant”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de Klant een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de Consument”.
1.3. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt door PCH uitdrukkelijk van de Hand gewezen. Indien er sprake is van strijd tussen de algemene voorwaarden van PCH en de Klant zullen bij uitsluiting de voorwaarden van PCH van kracht zijn.
1.5. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
1.6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen indien deze schriftelijk door PCH aan de Klant is bevestigd dan wel zodra PCH met instemming van de Klant een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN, OFFERTES
3.1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van PCH zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Klant aanvaard, dan heeft PCH het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.2. De door PCH gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
3.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht PCH niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
3.4. Prijzen in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling door de Klant verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen.
3.5. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.6. Indien de aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod, dan is PCH hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 3.7. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, alsmede opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van PCH zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 3.8. De in het vorige lid genoemde monsters en modellen blijven te allen tijde eigendom van PCH en dienen op eerste verzoek van PCH te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 3.9. a) Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is PCH gerechtigd de verhogingen aan de Klant door te berekenen. Indien een nieuwe prijslijst door PCH is vastgesteld dan is PCH gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de Klant in rekening te brengen. 3.9. b) Voor de met de Consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de Consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft PCH het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van PCH.

ARTIKEL 5: VERSTREKKEN GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN ADVIES
5.1. De Klant is verplicht alle gegevens, die PCH nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat adviseren van de Klant over de koop, in de gewenste vorm en op een nader te bepalen tijdstip aan PCH te verstrekken.
5.2. PCH behoudt zich het recht voor de advisering op te schorten tot het moment dat de Klant aan de in het vorige lid genoemde verplichting zal hebben voldaan.
5.3. De Klant draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De Klant vrijwaart PCH voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
5.4. De Klant zal PCH tijdig informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de advisering.
5.5. PCH zal de door de Klant aan haar verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de Klant aan derden ter beschikking stellen.

ARTIKEL 6: LEVERING, LEVERINGSTERMIJNEN
6.1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien PCH haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient PCH derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
6.2. Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door PCH per transactie worden gefactureerd.
6.3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de Klant op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van PCH verlaten of voor afhalen ter beschikking staan van de Klant.
6.4. In afwijking van het vorige lid wordt bij Consumenten in het kader van deze algemene voorwaarden onder levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de Consument.
6.5. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door PCH te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de Klant. PCH is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander geldt, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6.6. In afwijking van het vorige lid geldt voor Consumenten, dat verzending c.q. transport van de bestelde zaken voor risico van PCH is, maar voor rekening van de Consument.
6.7. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de Klant te leveren c.q. indien de zaken niet worden afgehaald, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Klant, behoudt PCH zich het recht voor de bestelde zaken voor rekening en risico van de Klant op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de Klant PCH in staat moet stellen de zaken alsnog te leveren dan wel waarbinnen hij de zaken moet afhalen. Een en ander geldt, tenzij PCH uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
6.8. Indien de Klant ook na verloop van de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de Klant in verzuim en heeft PCH het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. PCH is alsdan gerechtigd de zaken aan derden te verkopen.
6.9. Het voorafgaande laat de verplichting van de Klant de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.
6.10. PCH is gerechtigd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de Klant – vooruitbetaling of zekerheid van de Klant te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

ARTIKEL 7: VOORTGANG LEVERING
7.1. PCH kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en PCH de eventueel bedongen (vooruit)betaling of zekerheidsstelling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
7.2. Wanneer de leveringen door oorzaken buiten de schuld van PCH niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is PCH gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de Klant in rekening te brengen.

ARTIKEL 8: EMBALLAGE
8.1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin de zaken worden afgeleverd, blijft eigendom van PCH en mag door de Klant niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze is bestemd.
8.2. PCH is gerechtigd voor deze emballage statiegeld bij de Klant in rekening te brengen. PCH is verplicht deze emballage terug te nemen, tegen de prijs die aan de Klant in rekening is gebracht. Een en ander geldt, mits de emballage franco geretourneerd is binnen een door PCH bepaalde periode na de leveringsdatum c.q. op een door partijen overeengekomen tijdstip.
8.3. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de Klant voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.
8.4. Indien de in het vorige lid bedoelde schade hoger uitvalt dan het in rekening gebrachte statiegeld, is PCH gerechtigd de emballage niet terug te nemen. PCH kan de emballage dan tegen kostprijs, verminderd met het reeds betaalde statiegeld, bij de Klant in rekening brengen.

ARTIKEL 9: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN
9.1. De Klant is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de zaken, aan PCH te worden gemeld.
9.2. Overige reclames dienen binnen 14 dagen nadat de tekortkoming is ontdekt c.q. redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt per aangetekend schrijven aan PCH te worden gemeld, bij gebreke waarvan alle reclamerechten vervallen. Alle rechtsvorderingen verjaren een jaar na aflevering.
9.3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan PCH kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
9.4. De bestelde zaken worden in de bij PCH voorradige verpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d. in de verpakkingen gelden niet als tekortkoming aan de zijde van PCH.
9.5. Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten kunnen geen reclames geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de eigenschappen van de grondstof(fen) waaruit de zaken zijn vervaardigd. Een en ander is ter beoordeling van PCH.
9.6. Reclames schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.
9.7. PCH dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van PCH indien laatstgenoemde daarmee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.
9.8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door PCH te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
9.9. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
9.10. Ingeval van terechte reclames zal de schade overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 (aansprakelijkheid en garantie) worden afgewikkeld.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
10.1. De door PCH te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld. De feitelijke levensduur ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd.
10.2. PCH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van PCH, haar personeel dan wel door PCH ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
10.3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van PCH, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
10.4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van PCH, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken.
10.5. De aansprakelijkheid van PCH is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
10.6. Indien PCH voor de productie van de zaken grondstoffen van derden betrekt, baseert PCH zich ten aanzien van de gedragingen en eigenschappen van deze grondstoffen op de gegevens die door de producent of de leverancier van die grondstoffen aan PCH zijn verstrekt. PCH is op grond van het voorgaande niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan in samenhang met de verwerkte grondstoffen.
10.7. De Klant kan geen rechten ontlenen aan adviezen, informatie e.d. die hij van PCH heeft ontvangen die geen directe betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst.
10.8. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig waren, verplicht PCH zich die zaken, naar haar keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
10.9. PCH garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben, dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de Klant deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt.
10.10. De Klant verliest diens rechten jegens PCH, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart PCH tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover: a) voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen of bijsluiters van PCH strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de Klant; b) voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de Klant aan PCH zijn verschaft en/of voorgeschreven; c) voormelde schade is ontstaan, nadat de Klant zelf of een derde in opdracht van de Klant bewerkingen aan het geleverde heeft uitgevoerd of de geleverde zaken heeft verwerkt.

ARTIKEL 11: BETALING EN INCASSOKOSTEN
11.1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
11.2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de Klant van rechtswege in verzuim en:
a. zal de Klant aan PCH een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend;
b. zal de Klant, na daartoe door PCH te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
c. heeft PCH het recht, voor elke aan de Klant verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 40,00 ter zake administratiekosten bij de Klant in rekening te brengen. PCH zal dit op de betalingsherinnering c.q. aanmaning vermelden.
11.3. Ter keuze van PCH kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
11.4. Indien de Klant niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is PCH bevoegd de nakoming van de jegens de Klant aangegane verplichtingen tot levering op te schorten, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien PCH redenen heeft aan de kredietwaardigheid van de Klant te twijfelen.
11.5. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds in mindering op de opengevallen rente en verschuldigde kosten en strekken vervolgens in mindering op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij schriftelijk tussen partijen anders wordt overeengekomen
11.6.
a. Indien de Klant, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op PCH heeft, is de Klant niet gerechtigd tot verrekening, althans dan ziet de Klant af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Klant (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
b. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de Consument.
11.7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
11.8. Indien de Klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het bepaalde in de voorgaande van dit artikel en overigens op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien PCH echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
12.1. PCH is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door PCH geproduceerde zaken, de hieraan ten grondslag liggende ontwerpen, tekeningen e.d. Een en ander geldt, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
12.2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten zijn zowel voor als na de levering van de zaken uitdrukkelijk en uitsluitend aan PCH voorbehouden.

ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD
13.1. PCH behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de Klant aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens PCH heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de Klant.
13.2. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de Klant slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De Klant is dan verplicht ten aanzien van deze zaken een eigendomsvoorbehoud met zijn afnemer overeen te komen.
13.3. Zolang de eigendom niet op de Klant is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen.
13.4. Ingeval PCH een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van PCH vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.
13.5. De Klant is verplicht PCH terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
13.6. De Klant is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens PCH heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van PCH te bewaren.
13.7. De Klant dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is PCH gerechtigd tot deze penningen. De Klant dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van PCH ter inzage te geven.
13.8. Voor het geval PCH zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan PCH en door PCH aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van PCH zich bevinden en die zaken terug te nemen.

ARTIKEL 14: VERPANDINGSVERBOD
14.1. Tot het tijdstip waarop de Klant volledig aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens PCH heeft voldaan, is de Klant niet bevoegd om:
a. de zaken aan derden in onderpand te geven;
b. een bezitloos pandrecht op de zaken te vestigen;
c. de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen.
14.2. Handelt de Klant in strijd met het vorige lid, dan zal dat worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan diens zijde. PCH kan dan, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van PCH op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

ARTIKEL 15: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID E.D.
15.1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de Klant en PCH gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de Klant:
a. in staat van faillissement wordt verklaard;
b. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens ermogen of delen ervan verliest.
15.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 16: OVERMACHT
16.1. Ingeval er sprake is van overmacht is PCH gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
16.2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van PCH, van de door PCH ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van PCH.
16.3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Klant gehouden zijn verplichtingen jegens PCH tot aan dat moment na te komen.
16.4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.

ARTIKEL 17: OPSCHORTING EN ONTBINDING DOOR PCH
17.1. PCH is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst PCH ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
c. de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening;
d. van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
17.2. Indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van PCH kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is PCH gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
17.3. Voorts is PCH bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van PCH kan worden gevergd.
17.4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van PCH op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien PCH de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
17.5. Indien PCH tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
17.6. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is PCH gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
17.7. Indien de Klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is PCH gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting van PCH tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
17.8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door PCH, zal PCH in overleg met de Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, dit tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor PCH extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Klant in rekening gebracht. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij PCH anders aangeeft.
17.9. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het PCH vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van PCH op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 18: ANNULERING EN OPZEGGING DOOR DE KLANT
18.1.
a. De Klant doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens dit artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
b. Het bepaalde in sub a. van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de Consument.
18.2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
18.3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
18.4. Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht. PCH is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en – afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de Klant in rekening te brengen.
18.5. De Klant is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart PCH ter zake.
18.6. Door de Klant reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 19: TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER
19.1. Op de tussen PCH en de Klant gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
19.2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud ter zake van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor PCH, door dat recht worden beheerst.
19.3. De rechter in de vestigingsplaats van PCH is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft. Niettemin heeft PCH het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
19.4. Voor geschillen met de Consument geldt dat, binnen 1 maand nadat PCH aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter in de vestigingsplaats van PCH zal worden voorgelegd, de Consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
19.5. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een Klant die gevestigd is buiten Nederland, is PCH gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of – naar keuze van PCH – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de Klant is gevestigd.

ARTIKEL 20: VINDPLAATS EN WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
20.1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van de plaats waar PCH is gevestigd.
20.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met de Klant.